Noutfall

Wann ech net disponibel sinn, kritt Der hei gehollef :
• SOS VET (Hausbesuchsservice fir Noutfäll): http://www.sosvet.lu/
• www.lak.lu : Noutfall

Lëscht vun aneren Veterinären, déi och Hausbesich machen :

Tableau vun de Praxen / Kliniken déi Noutdëngscht hun :